Norge åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for fornybar energiproduksjon til havs

Ved kongelig resolusjon åpner Norge områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

En søknad om konsesjon etter Havenergiloven krever fremleggelse av en melding med forslag til konsekvensutredningsprogram. Formålet med utredningsprogrammet er å informere myndigheter, interesseorganisasjoner og andre interessenter om hva som er planlagt utbygd, hvor utbyggingen vil finne sted og hvordan den skal gjennomføres og drives.

Forslaget til utredningsprogram vil sendes ut på høring slik at fagmyndigheter og interesseorganisasjoner har mulighet til å påvirke hva som skal utredes i konsekvensutredningen og omfanget av utredningen. Et endelig utredningsprogram vil fastsettes av Olje- og energidepartementet. En konsekvensutredning har som formål å redegjøre for virkningene et større utbyggingsprosjekt har på miljø, naturressurser, kulturminner og samfunn. Konsekvensutredningsprosessen er åpen, og virkningene av en utbygging skal gjøres synlige for myndigheter og interesseorganisasjoner.

Beslutningstakerne vil på denne måten ha et godt beslutningsgrunnlag når det skal avgjøres.

 


Kilde: Regjeringen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.
I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.