EU vil lovfeste klimanøytralitet i 2050

Kommisjonen har lagt frem et forslag til en europeisk klimalov. Loven etablerer et rammeverk for gradvis reduksjon av klimagassutslipp og økning i karbonopptak i EU.

Loven foreslår å lovfeste EUs klimamål for 2030 og 2050.

For 2030 foreslår Kommisjonen et mål om å redusere nettoutslippene (utslipp fratrukket opptak) i EU med minst 55 prosent sammenlignet med 1990-nivået.

Kommisjonens forslag til klimamålet for 2050 er at EU skal være klimanøytralt i 2050. Det betyr at utslipp og opptak skal balanseres slik at utslippene reduseres til netto null. Forslaget sier at Kommisjonen vil revidere relevant lovgivning for å nå det foreslåtte klimamålet for 2030 og 2050 og vurdere nødvendige tiltak innen 30. juni 2021.

Forslaget gir Kommisjonen myndighet til å fastsette en utslippsbane for perioden 2030 til 2050 for å nå klimanøytralitetsmålet. Utslippsbanen skal fastsettes gjennom en delegert rettsakt som foreslås revidert av Kommisjonen hvert femte år, og senest seks måneder etter den globale gjennomgangen under Parisavtalen er gjennomført.

 


Kilde: EU-kommisjonen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.
I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.