Norsk Havvind uttrykker synspunkter om rettferdig konkurranse innen havvindkraft.

Picture of Thor Otto Lohne

Thor Otto Lohne

Chairman of the Board Norsk Havvind

I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.

Vi mener dette er helt avgjørende for at havvind kan bli et nytt industrieventyr og bidra til økte vesentlige eksportinntekter for Norge.

Tidligere denne våren la NHO frem en rapport hvor de skisserer et rammeverk for havvind. I rapporten foreslås det blant annet at petroleumsselskapene kan investere i havvind innenfor petroleumsskatteregimet.

Dette vil vi advare sterkt mot, av flere grunner. Disse finner en i brevet.


Norsk Havvind AS
Professor Olav Hanssens vei 7A,
4021 Stavanger

Olje- og energidepartementet
v/ Olje- og energiminister Tina Bru
Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo

Finansdepartementet
v/ Finansminister Jan Tore Sanner
Postboks 8008 Dep.0030 Oslo

 

Havvind er avgjørende for å nå klimamålene, men veivalget må være riktig

For å kunne nå målene i Paris-avtalen må produksjonen av fornybar energi økes. EUs «Green Deal» peker på elektrifisering som en hovedstrategi for å nå klimamålene, og havvind blir avgjørende for å nå dette målet. Både Storbritannia og EU har konkrete planer om å utvikle henholdsvis 100 og 300 GW kapasitet fra havvind.

Regjeringen har varslet at havvind vil være et satsingsområde i årene fremover og veilederen for havvind legges frem samtidig med stortingsmeldingen om norske energiressurser denne våren. Norsk Havvind ønsker i dette brevet å peke på det vi mener er noen viktige avklaringer, som bør tas i det videre arbeidet med et rammeverk for flytende havvind på norsk sokkel. Nedenfor vil vi redegjøre for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED skal ta, for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvind. Vi mener dette er helt avgjørende for at vi skal legge til rette for at havvind kan bli et nytt industrieventyr og bidra til økte eksportinntekter for Norge.

Rettferdig konkurranse legger til rette for utvikling

En av de viktigste suksesskriteriene for olje- og gasseventyret de siste 50 årene, har vært at staten har lagt til rette for en rettferdig konkurranse mellom selskapene på norsk sokkel. Dette har bidratt til innovasjon og teknologiutvikling, og gitt den norske stat store inntekter, til en moderat risiko. Vi mener det er helt avgjørende at man bruker disse erfaringene når det skal lages et nytt rammeverk for havvind.

Skattesystemet må være nøytralt og ikke konkurransevridende. Tildelinger må gjøres med bakgrunn i å få etablert et bredt aktørmangfold for å sikre konkurransekraft overfor de mange sterke og etablerte utenlandske leverandørkjeder og leveransemodeller. Det må legges til rette for nok arealer og prosjektene må velges ut ifra hvem som kan levere til lavest kostnad.

Tidligere denne våren la NHO frem en rapport om havvind, hvor de skisserer et rammeverk for havvind. I rapporten foreslås det blant annet at petroleumsselskapene kan investere i havvind innenfor petroleumsskatteregimet. Dette vil vi advare sterkt mot, av flere grunner.

  1. Dette vil være sterkt konkurransevridende. Selskapene innenfor petroleumsskatteregimet vil kunne velte nesten hele regningen over på staten, mens konkurrerende selskaper vil måtte dekke regningen selv.
  2. Forslaget bærer preg av en smal tankegang, der formålet med havvind er kun å elektrifisere oljeinstallasjoner, og ikke å legge til rette videre vekst i norsk leverandørindustri.
  3. Forslaget er lite treffsikkert og kortsiktig som støtteordning, da det kun stimulerer til å elektrifisere oljeinstallasjoner, og ikke utvikle havvind som kan eksporteres til det europeiske kontinentet. Norge og EU vil trenge kraften fra havvind lenge etter at fossile energikilder er faset ut, og det vil derfor være svært kortsiktig å legge opp til en slik støtteordning innenfor petroleumsskatteregimet.
  4. Staten vil bære en uforholdsmessig stor risiko i investeringene og legger i liten grad opp til kostnadseffektive investeringer.

Norsk Havvind, i samhandling med Valinor, utforsker nå og stimulerer til havvind teknologi. Så langt har Valinor tatt eierandeler og kapitalisert selskaper som Amon, Oceangrid og Bluewind (som alle utvikler teknologi for understell til havvindmøller) og Norcable (som utvikler kabelteknologi for samme formål). Dette under forventning om ambisiøs satsing og rettferdige konkurransevilkår.

Satsingen er avhengig av tilstrekkelige områder å konkurrere om

For å muliggjøre et bredt aktørmangfold, modne frem de beste prosjektene i en åpen konkurranse og bidra til lavest mulig kostnader for flytende havvind, vil vi trenge et antall prosjekter, med tilstrekkelig størrelse. En relativt bred tildeling av områder for utredning vil kunne gi modning av flere prosjekter i parallell. OED kan så, i løpet av 1-2 år etter arealtildeling, avgjøre hvilke av disse prosjektene som det er ønskelig å videreføre mot konsesjonssøknad / -behandling. Det gjør at OED lettere kan velge å gjennomføre de prosjektene med lavest kostnad. Vi mener at det derfor på basis av innsendte meldinger under Havvindsforskriften bør tildeles for eksempel fire områder på 500 MW for flytende havvind på Utsira Nord og tre områder på 1 GW på Sørlige Nordsjø II.

Ved å åpne for utreding av flere områder for havvind kan vi sørge for at vi er tidlig ute i markedet for flytende havvind og bruke leverandørindustrien til olje og gass som et konkurransefortrinn. Denne fordelen med å være først i utviklingen kan vi kun beholde ved å være tidlig ute og kontrollere teknologiutviklingen.

Kort om oss – Norsk Havvind AS

Norsk Havvind er et datterselskap av det norske selskapet Valinor. I snart 25 år har Valinor vært delaktig i tidligfase-investeringer i nyskapende selskaper for å løfte frem morgendagens løsninger. Valinor reinvesterer 90 prosent av avkastningen i fornybar energi, infrastruktur og havbruk. Under grupperingen Valinor Energy finnes selskapene som til sammen har realisert over 900 MW av fornybare energiprosjekter innen vind- og solenergi i Norge og utlandet.

Styret og ledelsen har solid kompetanse innen utvikling av vindkraft og entreprenørskap, samt lang og bred ekspertise fra petroleumsvirksomhet. Vi ønsker å bruke et marked i rask utvikling for å finne de løsninger som innebærer lavest levetidskostnad for anleggene.

Norsk Havvind stiller gjerne opp på et møte med representanter fra FIN og OED, for å utdype standpunktene i dette brevet.

20. april 2021

Thor Otto Lohne (sign.)
Chairman


Last ned Brev til FIN og OED.

Share this

In other news ...